Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenu


Snelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts


 

Aanwinstenlijsten week 2

17-01-2020
Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op de website geplaatst. Vanaf volgende week werken we met een nieuw catalogussysteem. De overgang ernaartoe heeft mede tot gevolg gehad dat we de laatste dagen van de afgelopen periode geen nieuwe boeken en artikelen aan de collectie hebben toegevoegd. De lijsten zijn deze keer dan ook opvallend kort .

U kunt zich nog steeds aanmelden voor toezending van de lijsten door een mail aan bieb@praktizijn.nl te sturen.

Klik hier om de lijsten te bekijken.

Cursus Inleiding in de AVG verplaatst

20-12-2019
De cursus Inleiding in de AVG is verplaatst naar 20 januari 2020.

Er gaat heel veel veranderen in de privacyregelgeving. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht. Het niet voldoen aan de verordening kan leiden tot boetes van 20 miljoen euro of maximaal 4 % van de totale omzet. Vrijwel alle overheden en bedrijven die op grote schaal gevoelige informatie gebruiken, moeten inzicht hebben in de informatiestromen, procedures aanpassen, medewerkers trainen en mogelijk een Data Protection Officer (DPO) aanstellen. De International Association of Privacy Professionals berekende onlangs dat er tenminste 28.000 Data Protection Officers nodig zijn om aan de eisen van de Verordening te voldoen.

In deze introductiecursus bespreken we alle belangrijke onderdelen van de nieuwe privacyregels. En krijg je een goed beeld van de AVG. Belangrijke vragen die we behandelen: Hoe begin je? Hoe zorg je dat je organisatie aan de eisen van de Verordening voldoet? Wie betrek je daarbij? Welke stappen doorloop je en hoe houd je iedereen aan boord? Zijn er sjablonen of ervaringen van andere organisaties die bruikbaar zijn? Welke risico’s loopt jouw organisatie en wat is nu werkelijk de kans op handhaving? Wat moet er nu eigenlijk precies gebeuren en wie moet dat doen?

Docenten:
•    Nils Winthagen, advocaat bij WinthagenMensink

Tijdstip:            20 januari 2020, 16.00 - 19.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur)
Deelname:       € 150,-- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
                             € 375,-- (excl. BTW) voor niet-leden
Locatie:            Dedelzaal in de Rechtbank Amsterdam
PO-punten:     3 PO-punten

Aanmelden: klik hier.

Beleidsplan

28-11-2019
In de bestuursvergadering van 13 november jl. zijn het beleidsplan en de hieruit voortvloeiende begroting definitief aangenomen. In het beleidsplan wordt geschetst hoe de Praktizijns-Sociëteit in 2019 en 2020 de bestaande dienstverlening gaat intensiveren en nieuwe diensten zal ontwikkelen en aan de leden zal aanbieden. Centraal staat hierbij dat de Praktizijn mee zal gaan in de digitale ontwikkelingen en hierin een voortrekkersrol wil vervullen. U kunt de samenvatting op deze pagina vinden.

Verslag mini-symposium Toegang tot het recht

22-11-2019
Julia van Listenburg en Kim Campagne van de Amsterdamse Rechtswinkel hebben onderstaand verslag geschreven van het onlangs gehouden mini-symposium.

Mini-Symposium Toegang tot het Recht
Het mini-symposium dat de Praktizijns-Sociëteit op 14 november organiseerde over Toegang tot het Recht heeft de 150 aanwezige advocaten wakker geschud over de status quo van de rechtsbijstand in Nederland. Het programma, geleid door moderator en advocaat Friederike van der Jagt, werd afgetrapt door key-note speaker Herman van der Meer, die het rapport van zijn onderzoekscommissie uit 2017 inzichtelijk samenvatte. Dit rapport betrof het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en één van de conclusies was dat de NOvA, als beroepsgroep, de rechtsbijstand zelf kan redden. Dit voorstel en een aantal begeleidende stellingen leidden tot een goed debat met Diana de Wolff, hoogleraar advocatuur; Marleen van Geffen, sociaal advocaat bij Advokatenkollektief Oost; Trudeke Sillevis Smitt, journaliste en oud-advocate; Marthe Schönau, bestuurslid van de Pro Bono club en Brechje van der Velden, bestuursvoorzitter van Allen & Overy.

Het gevaar van ontoereikende overheidsvoorzieningen rechtsbijstand
Uit de presentatie van Van der Meer bleek dat er nu een budget van €270 miljoen exclusief BTW voor toevoegingen is, wat zich vertaalt in een gemiddeld uurtarief van €75 euro voor de sociale advocatuur. Door dit loon, dat aanzienlijk lager is dan dat van juristen die de overheid voor haar eigen zaken inschakelt, alsmede door het maximum aan declareerbare uren, stoppen steeds meer sociaal advocaten met hun werk en verslechtert bovendien de kwaliteit van dat werk.
Dat deze onwenselijke gevolgen duidelijk zichtbaar zijn in de praktijk, bleek uit de opmerkingen van de andere sprekers. Van Geffen, zelf sociaal advocaat, stelde dat de vergoedingen absoluut niet in verhouding staan tot de werkzaamheden van een sociaal advocaat. De Wolff voegde toe dat de eigen bijdrage, bijna €200, alsnog veel te hoog is voor veel mensen. Zelfs met de huidige rechtsbijstand kunnen zij zich dus geen professionele juridische hulp veroorloven. Verder stelde Schönau dat ook de middeninkomens niet vergeten mogen worden. Zij hebben noch recht op een toevoeging noch de koopkracht om de gebruikelijke tarieven te betalen.
Het gevaar van dit alles is dat toegang tot het recht straks eigenlijk alleen nog beschikbaar is voor de bovenste laag van de samenleving, waarmee onze rechtsstaat in gevaar komt. Van der Meer noemde de sociale advocatuur het fundament van de rechtsstaat.
 
Taak voor de overheid of voor de beroepsgroep?
Als oplossing suggereerde Van der Meer onder andere dat goedverdienende advocatenkantoren zelf een bijdrage zouden kunnen leveren om de rechtsbijstand te redden. Deze solidariteitsplicht staat tegenover de vele rechten die advocaten hebben en het procesmonopolie waaraan advocaten hun hoge tarieven hebben te danken. Kantoren zouden dit kunnen doen door zelf meer pro deo werk aan te nemen of door een financiële bijdrage te leveren. Deze laatste suggestie leidde tot gegniffel in de zaal vol advocaten maar nodigde toch een serieus debat uit over de stelling dat het garanderen van toegang tot het recht een overheidstaak is en geen taak voor advocaten. Voorstander van deze stelling was Van der Velden. Zij stelde ten eerste dat de Zuidas-kantoren naar hun aard niet geschikt zijn om zelf sociaal advocaat te spelen: dit zou net zo onzinnig zijn als sociaal advocaten die helpen bij de overnames van multinationals. Daarnaast waarschuwde ze voor de precedentwerking die het inspringen van de advocatuur zou hebben ten opzichte van toekomstige overheidsfinanciering. Advocaten moeten juist debatteren met de overheid, niet slechts onderling.

Rechtsbijstand onder de radar
De vruchten die dit debat afwierp waren enkele goede ideeën over hoe grote kantoren de sociale advocatuur in informele sfeer kunnen helpen, zonder zich met de politiek te bemoeien. Zo gaf Van Geffen al aan hoe groot het belang is van de Praktizijnsbibliotheek en dat deze nog meer benut kan worden door sociaal advocaten. Verder zouden grote kantoren sociaal advocaten bijvoorbeeld toegang kunnen verschaffen tot hun in-house cursussen en digitale bibliotheken of samen kunnen werken met vrijwilligers instanties als de Rechtswinkel Amsterdam. Deze Rechtswinkel krijgt al veel steun van onder andere enkele Zuidas-kantoren (Allen & Overy, de Brauw Blackstone Westbroek en Loyens & Loeff) maar heet alle educatieve, juridische en financiële steun welkom. Advocaten die met de Rechtswinkel willen samenwerken kunnen voorzitter Julia van Litsenburg benaderen op info@rechtswinkelamsterdam.nl.
 
Kortom, tijdens de avond werden enkele antwoorden bedacht op de leidende vraag van de dag: in hoeverre moet de advocatuur zelf inspringen bij dit beleidshiaat van de overheid? Dat minister Dekker de dag na het symposium heeft bekendgemaakt jaarlijks €30 miljoen extra voor de rechts-bijstand uit te trekken, maakt het debat niet minder relevant. Met deze maatregel is het rapport van van der Meer namelijk nog steeds niet geïmplementeerd en de NOvA noemt het geen duurzame oplossing. De hulp die grote kantoren kunnen bieden aan sociaal advocaten blijft dus van harte welkom, hoewel voorlopig niemand meer op een koud Malieveld wordt verwacht.

Geslaagd mini-symposium en Praktizijnsdiner

18-11-2019
Op 14 november jl. zijn het jaarlijkse mini-symposium en Praktizijnsdiner gehouden. Het mini-symposium had als thema Toegang tot het recht. Herman van der Meer (President Hof Amsterdam) gaf een heldere en prikkelende inleiding bij het thema en formuleerde een voorstel voor een gedeeltelijke financiering van de sociale advocatuur. Onder leiding van Friederike van der Jagt bediscussieerde een panel relevante aspecten van het thema, zowel vanuit de sociale advocatuur als vanuit de grote kantoren. Binnenkort publiceren we een uitgebreid verslag.

Het Praktizijnsdiner gaf de leden de mogelijkheid om uitbreid na te praten over het symposium. Voorzitter Richard de Haan memoreerde dat het bestuur een nieuw beleidsplan heeft goedgekeurd en op volle kracht vooruitgaat om in de digitale informatiewereld de leden te ondersteunen. Namens de Amsterdamse Orde sprak Barbara Rumora-Scheltema de leden toe.

Mini-symposium: Toegang tot het recht 14 november 2019

30-10-2019
Dat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn, wordt breed gedragen. Of het huidige systeem van rechtsbijstand dat ook bewerkstelligt, kan inmiddels ernstig worden betwijfeld.
 
De sociale advocatuur roert zich; de Commissie Van der Meer concludeerde al in 2017 dat de vergoedingen omhoog moeten; de NOvA heeft zich recent teruggetrokken uit het overleg over de toekomst van de gefinancierde rechtsbijstand, omdat er in 2020 door het ministerie van Veiligheid en Justitie geen extra geld wordt uitgetrokken voor de sociale advocatuur.
 
Is er toekomst voor de sociale advocatuur, of maken de rechtsbijstandsverzekeraars over enkele jaren de dienst uit? Wat is de rol van grote kantoren; hebben zij een verantwoordelijkheid om ook minder bedeelden hun recht te laten halen? Zijn rechtszoekenden aangewezen op pro bono-initiatieven? Deze vragen komen aan de orde op het mini-symposium dat georganiseerd wordt door de Praktizijns-sociëteit op donderdag 14 november in de Hermitage aan de Amstel.

Sprekers tijdens het symposium zijn:
•    Key note-spreker is Herman van der Meer, president Hof Amsterdam, voorzitter Commissie Van der Meer
•    Friederike van der Jagt, moderator, advocaat privacyrecht
•    Diana de Wolff, hoogleraar advocatuur;
•    Brechje van de Velden, bestuursvoorzitter A&O;
•    Hein Vogel, voorzitter vereniging sociale advocatuur;
•    Trudeke Sillevis Smit, journaliste en oud advocate;
•    Marthe Schönau, advocaat, namens de Pro Bono Club.

Programma 14 november 2019:
16.00 uur:    Ontvangst
16.30 uur:    Symposium
18.30 uur:    Borrel
19.30 uur:    Praktizijnsdiner
20.15 uur:    Speech namens Amsterdamse Orde van Advocaten
22.00 uur:    Einde programma

Deelname Symposium:    € 90,-- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
                                                    € 90,-- (excl. BTW) voor advocaat-stagiairs bij leden van de Praktizijn
                                                    € 90,-- (excl. BTW) voor leden van de Jonge Balie
                                                    € 125,-- (excl. BTW) voor niet-leden
Deelname Diner:                 € 90,-- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
                                                    € 90,-- (excl. BTW) voor advocaat-stagiairs bij leden van de Praktizijn
                                                    € 90,-- (excl. BTW) voor leden van de Jonge Balie
Deelname beide:                 € 90,-- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
                                                    € 90,-- (excl. BTW) voor advocaat-stagiairs bij leden van de Praktizijn
                                                    € 90,-- (excl. BTW) voor leden van de Jonge Balie
Locatie:                                    Hermitage te Amsterdam
PO-punten Symposium:   2 PO-punten

Aanmelden via formulier in de linkerbalk van deze pagina. Geeft u hierbij aan of u het mini-symposium, het diner of beide wenst bij te wonen.


   
Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059